Speltherapie en Ouderbegeleiding

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut van uw kind of van uzelf, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken/behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden, die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de het psychologisch onderzoeksbureau, de huisarts.

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Naam, adres en woonplaats

 • Geboortedatum

 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)

 • De datum van de behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.

 • De kosten van het consult

 

 

Speltherapie en Ouderbegeleiding
Tineke Brug
Cornelstraat 1
5037 EZ Tilburg
06-12234934
tinekebrug AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy document
Marina van de Pas
Kapitein Rondairestraat 3
5015 BC Tilburg
06-28439188
marina AT speltherapie-ouderbegeleiding DOT nl
privacy verklaring